Torrlägger mark
Vid rörläggning i öppna diken, när åar och diken behöver justeras och vattengångar genom vägar och järnvägar behöver projekteras är det viktigt att veta exakt hur ytan förhåller sig till vattennivåer, rörtrummor och annat. Det krävs mätresultat på markhöjder, nivåer, olika punkthöjder… och mycket speciella kunskaper inom hydroteknik, kunskaper som håller på att försvinna. Men en som har dessa kunskaper i blodet är lantmästaren Hans H Maniette. Hans företag HM Projektering arbetar med projektering för torrläggning av mark på landsbygden och eftersom det inte finns många kvar med Hans kunskaper sträcker sig arbetsområdet från Dalälven i norr och ner till Östergötland och Örebro.

Hans får främst uppdrag från kommuner, landsting, enskilda lantbrukare, trafikverket och banverket. Först upprättas en teknisk plan som visar hur torrläggningen kan förbättras med en entreprenörs hjälp. Hans pratar med uppdragsgivaren, går runt på platsen, utför mätningar och tar reda på var olika kablar ligger och allt han behöver veta för att kunna rita upp och projektera en teknisk plan.
- Det finns krav på torrläggningsdjup, till exempel 1,2 meter, berättar Hans. Allting måste luta och då behövs kunskaper om mätresultat för att förstå hur det ska se ut när allt är färdigt.
Sedan gör Hans en kostnadsberäkning och kontaktar en speciell krets av entreprenörer som kan utföra själva torrläggningen.

HM Projektering

Bransch:
Företag/tjänster


Email:
hans.maniette@ownit.nu

Adress:
HM Projektering
Luskärrsvägen 26
13331 Saltsjöbaden

| 13 SENASTE FÖRETAGEN